Kezdőlap arrow Biztonsági adatlapok arrow Biztonsági adatlap - Spuri JG2

Menü
Kezdőlap
Magunkról
Hírek - újdonságok
Szolgáltatások
Referenciák
Vendégkönyv
Oldaltérkép
Kapcsolat
Ajánld az oldalt
SPURI
Képviseleteink
Forgalmazóink
Termékek
Biztonsági adatlapok
Árlista
Technikai sport
Online felhasználók
Látogatottság
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa19
mod_vvisit_counterTegnap575
mod_vvisit_counterEzen a héten19
mod_vvisit_counterEbben a hónapban9500

Keresés
Véletlen kép
Hírszolgáltatás
Hírszolgáltatás
Hirdetés
Derival Kft - Csarnokfűtés
Reznor hőlégfúvók, sötétsugárzók,
légkezelők, füstelszívók,
terem-, csarnok-, áruház-, nyitott térfűtés
06-56/390365; 06-20/4342427
Formel Kft
Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó?
Még nincs azonosítód? Regisztrálj
Biztonsági adatlap - Spuri JG2 Nyomtatás E-mail

     

BIZTONSÁGI ADATLAP LETÖLTÉSE PDF FORMATUMBAN: pdf

BIZTONSÁGI ADATLAP 

 

1907/2006. számú EK szabályozás szerint

 

SPURI-JG2 üzemanyag-javító sport energiafolyadék

Üzemanyag adalék benzin- és diesel motorokhoz

Verziószám: 4.1

 

Felülvizsgálat dátuma: 2014. április 10. Nyomtatás dátuma:……………………

 

 

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

 

1.1. Termékazonosító:

Pontos márkanév:         SPURI JG-2 üzemanyag-javító sport energiafolyadék

Üzemanyag adalék benzin és diesel motorokhoz

 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Anyag/keverék: Adalék anyag benzin és diesel üzemű gépjárművekhez, illetve

motorokhoz.

Ellenjavallt felhasználások:

A készítményt lehetőleg arra kell használni, amire készült, nem ajánlatos pl. gyermekjátékként, tűzoltószerként, vagy élelmiszerként alkalmazni.

 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó/forgalmazó cég neve: SZAKI Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.

Gyártó/forgalmazó cég címe: HU 5310 Kisújszállás, Kórház u. 1/a.

Tel.: 06-59/321-436

Fax: 06-59/321-436

e-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 

1.4. Sürgősségi telefonszám

 

SÜRGŐSSÉGI TELEFONSZÁMOK MÉRGEZÉS ESETÉN

Mentők: 104

Általános segélyhívó szám: 112

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.);

e-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

tel.: 06-80-221-199; 06-1-4766-464; fax: 06-1-4761-138

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása:

 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: a gyártó és a vonatkozó uniós szabályozás (67/548/EGK és 1999/45/EK irányelvek), valamint a 44/2000. EüM rendelet szerint a termék veszélyes keverék.

 

2.2. Cimkézési elemek:

44/2000. EüM. r. szerint

 

tűzx

R 11 Tűzveszélyes

R 22 Lenyelve ártalma

S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S 49 Csak eredeti edényzetben tárolható

S 62 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni

 

1272-2008-EK szerint:
GHS

EK-veszélyjel: F, Xn,Xi, N – Tűzveszélyes, lenyelve ártalmas, a szemmel történő érintkezés mérsékelt szem-irritációt okoz, környezetre ártalmas.

Figyelmeztetés (CLP): Veszély

Figyelmeztető mondatok (CLP):

- H225 - Tűzveszélyes folyadék és gőz, 2. kategória.

- H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

- H350 - Rákot okozhat (A rákkeltőként vagy mutagénként való besorolást nem kell alkalmazni, ha

kimutatható, hogy az anyag 0,1 tömegszázaléknál kevesebb benzolt tartalmaz.)

Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok (CLP):

- P260 - A gáz/gőzök/permet belélegzése tilos.

- P201 - Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat!

- P262 - Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

- P301+P310 - LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy

orvoshoz!

- P331 - TILOS hánytatni.

- P405 - Elzárva tárolandó.

 

A hatóanyag/veszélyt meghatározó komponensek: petróleum, terpének

 

2.3. Egyéb veszélyek:

Fizikai-kémiai veszély: -

Egészségkárosító veszély: A készítmény irritálja a szemet.

Környezetkárosító hatás: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Előírásszerű kezelés, tárolás és ártalmatlanítás esetén a környezetkárosító hatás kockázatával nem kell számolni. Véletlenszerű környezetbe jutását el kell kerülni.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok:

3.2. Keverékek:

Összetevő

 

CAS szám

Tartalom / %

Osztályozás a 44/2000.

EüM rendelet szerint

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint

EINECS

Petróleum

64742-81-0

0 - 50

Karc. kat. 2; T; R45

Xn; R65

Carc. 1B; H350

Asp. tox. 1; H304

265-184-9

Alkoholok 

-

10 – 50

R11

H225

603

Ketonok

-

5 – 70

R11; R36; R66; R67

H225; H319; EUH 066

606

Terpének

-

5 – 15

R10; Xn; R20/21/22-65; Xi; R36/38; R43 N; R51-53

H226; H302; H304; H319; H332

650

 

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás:

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: A balesetet szenvedett személyek mentésének megkísérlése előtt különítse el a területet minden lehetséges gyújtóforrástól, beleértve az elektromos áram kikapcsolását! Zárt helyre történő belépés előtt gondoskodjon megfelelő szellőzésről és ellenőrizze, hogy a légkör biztonságos és belélegezhető-e! A szennyezett ruházatot öntse le vízzel az eltávolítás előtt, hogy elkerülje a sztatikus elektromosság miatti szikrák kockázatát!

Elsősegélynyújtás belélegzés után: Nehéz légzés esetén vigye a sérültet friss levegőre és pihentesse a légzés szempontjából kényelmes testhelyzetben! Amennyiben a sérült öntudatlan és nincs légzés, gondoskodjon róla, hogy a légutakban ne legyen akadály, s végeztessen mesterséges lélegeztetést megfelelően képzett személyekkel! Szükség esetén alkalmazzon külső szívmasszázst és forduljon orvoshoz!

Ha a sérült lélegzik, helyezze stabil oldalfekvésbe! Szükség esetén adagoljon oxigént!

Forduljon orvoshoz, amennyiben a sérült tudatállapota megváltozott vagy a tünetek nem

szűnnek meg!

A sérültet a lehető leggyorsabban vigye friss levegőre!

A légzés leállása esetén azonnal kezdje el a mesterséges lélegeztetést!

Oxigén adagolása segíthet.

További kezelés céljából forduljon orvoshoz!

 

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően: A szennyezett ruházatot és lábbelit távolítsa el és biztonságosan ártalmatlanítsa! Az érintett területet mossa le szappanos vízzel!

Bőrirritáció, daganat vagy vörösödés kialakulása és fennmaradása esetén forduljon orvoshoz!

 

Enyhébb égési sérülések esetén hűtse le az égési sebet! Az égett területet tartsa hideg folyóvíz alá legalább öt percig, vagy amíg a fájdalom alább nem hagy! A test lehűlését el kell kerülni.

 

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést követően: Óvatosan öblítse vízzel néhány percig! Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak, s ez könnyen megtehető, folytassa az öblítést! Irritáció, homályos látás vagy daganat előfordulása és fennmaradása esetén forduljon szakorvoshoz!

 

Elsősegélynyújtás lenyelés után: Lenyelés esetén mindig feltételezze, hogy aspiráció történt!

A sérültet azonnal kórházba kell küldeni. A beteget ne hánytassa, mert nagy az aspiráció veszélye! Öntudatlan személynek ne adjon semmit szájon át!

 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

A gőzök belélegzése fejfájást, szédülést, hányást és megváltozott tudatállapotot okozhat.

 

Tünetek/sérülések bőrrel való érintkezést követően: Vörösödés, irritáció.

Tünetek/sérülések szemmel való érintkezést követően: Enyhe szemirritáció.

Tünetek/sérülések lenyelés után: Megváltozott tudatállapot, a koordináció elvesztése.

 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Ha mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a készítmény címkéjét, ill. biztonsági adatlapját!

 

Megjegyzés az orvos számára: kezeljen a tüneteknek megfelelően. Tünetileg kell kezelni a rosszullétet, allergiás reakció esetén szakorvos szükséges, további adat nem áll rendelkezésre.

 

 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések:

 

Tűzveszélyességi osztály: „B”, tűzveszélyes.

 

5.1. Megfelelő oltóanyag: vízpermet, alkoholálló hab, szén-dioxid (CO2), oltópor

 

Alkalmatlan oltóanyag: vízsugár

 

5.2. Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek: szén-dioxid, szénmonoxid

 

5.3. Tanácsok tűzoltóknak: Használjon önálló légzőkészüléket, viseljünk teljes védőöltözetet.

Tűzveszélyes folyadék gőzei a levegővel robbanóképes elegyet is képezhetnek! A statikus feltöltődés ellen védekezni kell.

 

5.4. További információk: A tűznek kitett zárt tartályokat vízpermettel kell lehűteni.

A szennyezett tűzoltóvizet külön kell gyűjteni, tilos a csatornába engedni.

 

 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál:

 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerülni kell a szembe és bőrre jutását. Egyéni védőfelszerelés (gumi, vagy műanyag kesztyű, védőszemüveg) használata szükséges.

 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Meg kell akadályozni az anyag csatornába, élővízbe jutását (körülárkolás).

 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai: A kiömlött anyagot fel kell merni, a maradékot homokkal fel kell itatni. Az elszennyeződött talajt el kell távolítani. Az elszennyeződött terméket, itatóhomokot, földet veszélyes hulladékként kell kezelni (EWC 15 02 02*).

 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás:

 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

Használata üzemanyag kutaknál szabadtérben történik. Garázsban zárt térben való adalékolásnál, tankba való betöltésnél arcra, szemre való fröccsenést kerüljük!

Az edényzetet légmentesen lezárva kell tartani.

Csak eredeti csomagolásban, flakonban tárolhatjuk.

Intézkedjünk az elektrosztatikus feltöltődés elkerülésére!

Betöltés előtt laza mozdulattal, ujjheggyel érintsük meg a jármű fém felületét (testelés)!

Dohányzást, evést és ivást mellőzzük az alkalmazás közben!

 

7.2 Biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:

Az edényzetet légmentesen, laza, lenyomó mozdulattal, gyermekzár ellenében a kupakot rá kell tekerni. Száraz, hűvös, napsugárzástól mentes helyen tároljuk! Tilos kirakatban, ablakban, radiátor, konvektor környezetében és nyílt lángtól 2 m távolságon belül tárolni.

Tárolási hőmérséklet -10 ºC-tól +40 ºC-ig.

A nagymértékű hőmérséklet-ingadozást kerüljük a tárolás folyamán (vákuum, vagy túlnyomás keletkezhet a palackban)!

Élelmiszerektől külön kell tárolni.

 

7.3 Meghatározott végfelhasználás: Üzemanyag-adalék.

 

 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem:

 

8.1. Ellenőrzési paraméterek: nincs megállapítva.

 

8.2. Az expozíció ellenőrzése:

Körültekintően végzett munkával meg kell előzni a termékkel történő expozíciót, be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott tevékenység általános munkabiztonsági és higiénés előírásait. Fel kell hívni a készítménnyel dolgozók figyelmét arra, hogy a termék szembe jutva irritál.

Óvintézkedések, védőeszközök:

Műszaki intézkedések: A vegyi anyagoknál szokásos védőintézkedéseket be kell tartani.

Higiéniai intézkedések: Használata közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad!

Személyi védőfelszerelések:

Légzésvédelem: nem szükséges, kerüljük el a készítmény belélegzését.

Szem- és arcvédelem: kerüljük el a készítmény szembejutását! Nagy mennyiségek átrakásánál, mentesítésnél védőszemüveg használata ajánlott.

Bőrvédelem: nem szükséges

Munkaegészségügy: A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Az anyaggal való munka után kezet és arcot kell mosni.

 

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok:

 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ:

 

Fizikai állapot:

folyadék

Szín:

kék

Szag:

jellegzetes, petróleumra emlékeztető

Szagküszöbérték:

nincs adat

 

pH:

értelmezhetetlen

Dermedéspont:

Nincs információ

 

Kezdő forráspont:

Végforráspont:

(1013 hPa):

kb. 50 ºC

kb. 300 ºC

 

Lobbanáspont (P – M)

> 0 ºC

Párolgási sebesség

nincs adat

Tűzveszélyesség:

Tűzveszélyes, „B” osztály

Robbanási határkoncentrációk:

kb. 0,6 - 10 %V/V

 

Gőznyomás

(20 ºC)

 

10 - 20 hPa

Gőzsűrűség

nem ismert

Relatív sűrűség

kb. 0,80 g cm-3

Oldhatóság vízben

kb.10 – 50 g dm-3 / 25 ºC

Megoszlási hányados

n-oktanol/víz – lg Pow:

2 - 6

Öngyulladási hőmérséklet:

nem ismert

Hőbomlás

nincs meghatározva

Viszkozitás:

1 - 2 mm2 s-1

Robbanási tulajdonság:

a termék nem robbanásveszélyes, de robbanóképes gőz/levegő keverék képződhet magas hőmérsékleten, forralás közben

 

Oxidáló tulajdonságok:

nem oxidáló

Minimális gyulladási energia

4,25 mJ

Szikraérzékenység:

Kevéssé szikraérzékeny (mivel a határérték 4 mJ, ezért határértéken van, némi óvatosság szükséges)

 

 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakcióképesség

 

10.1. Reakciókészség:

Kerülendő körülmények: magas hőmérséklet

Kerülendő anyagok: savak, lúgok, erélyes oxidálószerek

10.2. Kémiai stabilitás: normál körülmények közt stabil.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége: oxidáció, alkálifémekkel hidrogént fejleszt, tömény kénsav, erős lúgok roncsolják

10.5 Nem összeférhető anyagok: tömény kénsav, alkálilúgok, peroxidok, permanganátok, ózon.

10.6. Veszélyes bomlás termékek: normál körülmények közt nem bomlékony.

 

 

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

 

11.1 Toxikológiai hatásokra vonatkozó információk:

 

Akut toxicitás szájon át: LD50: 5000 mg/kg (patkány)

Akut toxicitás bőrön át: nem ismert

Akut belégzési toxicitás: LC50: 12000 ppm/6h (patkány)

Bőrmarás/irritáció: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését

okozhatja

Súlyos szemkárosodás/irritáció: enyhe irritáció

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Szenzibilizáló hatású lehet. Az anyaggal való

hosszabb munka során allergia léphet fel.

Mutagenitás nem ismert

Karcinogenitás 2. kategória (ha 0,1 %-nál több benzolt tartalmaz)

Reprodukciós toxicitás: nem bizonyított

STOT-egyszeri expozíció: belélegezve álmosságot, szédülést okozhat

Aspirációs veszély: aspirációs veszély nem várható

Késleltetett és azonnali hatások, krónikus hatások, rövid- és hosszú távú expozíció: A bőr

zsírtartalmát oldja.

Ismételt expozíció a bőr kiszáradását és töredezettségét okozhatja.

 

 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

 

12.1. Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre: Nincs információ

Toxicitás algákra: Nem ismert

Toxicitás baktériumokra: nincs adat

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság. Nincs információ

12.3. Bioakkumulációs képesség: Nincs információ

12.4. Talajban való mobilitás: Nem szabad a talajba, felszíni, vagy felszín alatti vízbe

beengedni.

12.5. A PBT és vPvB értékelés eredményei: PBT/vPvB vizsgálatot nem végeztek, mert kémiai

biztonsági vizsgálat nem szükséges, vagy nem történt.

12.6. Egyéb káros hatások: A készítményt és maradékait nem szabad vízbe, szennyvízbe vagy

talajba engedni.

 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

 

13.1. Hulladékkezelési módszerek:

 

Termék: A hulladékká vált termék kőolajipari feldolgozási technológiákkal és égetéssel hasznosítható. Csomagolása szennyezett műanyag hulladékként kezelendő. Mind a hulladékká vált termék, mind az azzal szennyezett csomagolóanyag veszélyes hulladék.

A hulladékká vált termék EWC kódja: 13 07 03*

A hulladékká vált csomagolás EWC kódja: 15 01 10*

 

 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

 

14.1. UN-szám: 1993

 

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:

 

ADR szerint: gépjárművek üzemanyag adaléka

RID szerint: gépjárművek üzemanyag adaléka

IMDG szerint: gépjárművek üzemanyag adaléka

14.3. Szállítási veszélyességi osztályok:

ADR osztály: 3

(Címkék, osztályba sorolási szabály, veszélyt jelölő számok, Alagutakra vonatkozó korlátozások kódja) 3; F1; 30; (D/E)

RID osztály: 3

(Címkék, Osztályba sorolási szabály) 3; F1; 30

IMDG osztály 3

 

14.4 Csomagolási csoport:

 

ADR II

RID II

IMDG II

 

 

14.5. Környezetre veszélyes: Környezetre veszélyes anyag

 

 

14.6 Felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nem ismeretes

 

 

14.7. Tartálykocsis transzport esetén a MARPOL 73/78 szabályozás függelékének a II. fejezete az irányadó. IBC kód: Nem alkalmazható, mert az Európai Vámszabályok 5 liternél nagyobb kiszerelést nem engedélyeznek.

 

 

15. SZAKASZ: Szabályozási információk

 

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról; 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról, 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről, 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről, 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.

 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: A készítményről kémiai biztonsági értékelés egyelőre nem készült

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk

 

A 2. és 3. fejezetben található R-mondatok teljes szövege:

R10: Kevésbé tűzveszélyes

R11: Tűzveszélyes

R22: Lenyelve ártalmas

R10: Kevésbé tűzveszélyes

R20/22: Belélegezve és lenyelve ártalmas

R20/21/22: Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

R23/24/25: Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező

R36: Szemizgató hatású

R36/37: Szemizgató hatású, izgatja a légutakat

R36/38: Szem- és bőrizgató hatású

R38: Bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

R45: Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet - a rákkeltőként vagy mutagénként való besorolást nem kell alkalmazni, ha kimutatható, hogy az anyag 0,1 tömegszázaléknál kevesebb benzolt tartalmaz.)

R51-53:

R65: Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

R66: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

R67: Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

 

A 2. és 3. fejezetben található S-mondatok teljes szövege:

S1/2: Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S49: Csak az eredeti edényzetben tárolható

S62: Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét

 

A 2. és 3. fejezetben található H-mondatok teljes szövege:

EUH 066: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz

H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz

H302: Lenyelve ártalmas

H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet

H319: Súlyos szemirritációt okoz

H332: Belélegezve ártalmas

H350: Rákot okozhat

 

További információk:

 

A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és céljuk a termék egészségügyi és biztonsági követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásból eredő kockázatokra.

 

Eltérések a biztonsági adatlap korábbi verziójától:

Az újabb verzió a CLP szerinti formátumban készült. A veszélyjelzéseket és az ajánlott óvintézkedéseket már kódjelekkel tartalmazza.

 

Adatforrások: Az adatok a szakirodalomból és különböző tájékoztató dokumentumokból származnak. (ESIS - European chemical Substances Information System. HCSC regisztrációs dosszié, Merck katalógus, a felhasznált anyagok biztonsági adatlapjai)

 

 
< Előző   Következő >
Spuri használat
A SPURI üzemanyagadalék mindkét fajtája bármilyen típusú és üzemű belső égésű motorhoz ajánlott folyamatosan, minden tankolásnál!
Language

English

Deutsch

JG-2 Racing Team
A csapat hivatalos honlapja:
JG2-RACING.HU
Spuri webáruház

Spuri Webshop

Hírlevél
Spuri hírlevél


HTML formátum?

Népszerű hírek
 Grafika és tervezés Magic Consulting